Klauzula informacyjna

Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowo Handlowe „DASPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowo Handlowe „DASPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , wpisanym do rejestru w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107808, NIP 6570308637, REGON 290339104 z siedzibą w Chęcinach, adres: 26–060 Chęciny, Al. Partyzantów 17, tel. (41) 315 24 29, email: daspol@daspol.com.pl
  • dane przetwarzane są w celu:
    zawarcia i wykonania łączącej nas umowy sprzedaży/dostawy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane są konieczne w celu wystawienia faktury, dostawy towaru lub kontaktu w celu ustalenia szczegółów zamówienia, odpowiedzi na reklamacje a także w celu ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń;
  • dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny;
  • dane będą przechowywane przez okres 5 lat;
  • każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  • każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowymwarunkiem zawarcia umowy;
  • osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych;

Dokument przedstawiamy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt.